مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نماز جاحت چگونه نمازي است و در چه موقعي بايد آن را خواند؟

نماز ميّت را توضيح دهيد.

چرا براي كشيدن جوانان و نوجوانان به مساجد بودجهاي منظور نميشود؟

در كشور ما چه قدر به برنامههاي مذهبي و تبليغ براي جوانان اهميت داده ميشود؟

چگونه مطالب امتحاني را بخوانيم كه در ذهن آن ها را داشته باشيم؟

بعضي از مردم منطقة ما اعتقادشان اين است كه بعد از ظهر پنج شنبه نزديك ازان مغرب نبايد به قبرستان رفت و مي گويند در اين موقع به مرده ها شربت مي دهند! وقتي كسي بر سر مزار آن ها مي نشيند موجب مي شود شربت به آن ها نرسد و حتي نتواند فاميل هايشان راكه به ديدار آن ها بر سر خاك آمده اند، ديدار كنند! آيان اين حقيقت دارد؟

چگونه مي شود قرآن را در دانشگاه ها پياده نمود؟

پاية تأثير محيط در ساختار شخصيت عقيدتي انسان به چه ميزاني است؟

واژه هاي عزت وافتخار حسيني را تفسير و توضيح دهيد.

چگونه مي توان شاخصه ها و ويژگي هاي عزت و افتخار را در عصر كنوني مد نظر قرار داد؟ راهكار هاي كاربردي ايجاد عزت حسيني چيست؟

آيا روشي كه حضرت سيد الشهدا(ع) انتخاب كردند مي تواند مصداق امر به معروف و نهي از منكر در حال حاضر باشد؟ در چه شرايطي ممكن است امر به معروف و نهي از منكر به اين صورت واجب شود؟

چگونه مي توان قدرت سخنوري و سخنراني را تقويت كرد؟ چه كتاب هايي را پيشنهاد مي كنيد؟

  1. 319 از 4632