مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عرض و طول كعبه چند متر است؟

روزانه هزاران كودك در دنيا همزمان متولد مي شوند؛ يكي در قم ديگري در ميان معتادين و افراد فاسد و ... خداوند با چه اصول و ضوابطي هر يك از نوزادها را در خانواده هاي متفاوت به دنيا مي آورد؟ اگر پدر و مادر در به دنيا آوردن فرزند دخالت نداشته باشد، پس پدر و مادر آفريننده هستند و به فرزند روح داده اند. پس يا در بدو خوب شدن افراد، خداوند دخالتي ندارد يا افراد مجبور بر بد شدن يا خوب شدن هستند.

رازي كه به آبروي من بستگي دارد، نزد بعضي بازگو كردم. اكنون از افشا شدن آن نزد عموم هراسناكم، آيا ميتوانم از راه ممكن آن را دروغ جلوه دهم؟

بعضي بعد از به خاك سپردت ميّت صبح زود سر قبر مي روند. اين كار چه توجيه شرعي دارد؟

موقعي كه سر قبر ميت مي روند، بعضي انگشتان خود را در خاك قبر فرو مي برند يا اگر قبر سيماني باشد، ريگ كوچكي گرفته و چند بار روي قبر مي زنند و بعد فاتحه اي مي خوانند. آيا اين كارها جنبة شرعي دارد؟

براي ارتباط مستقيم با مقام معظم رهبري آيا راهي وجود دارد؟ آيا مي توان نامة شخصي براي ايشان فرستاد كه شخصاً مطالعه كنند؟

اگر دعايي براي بدن بيمار خوانده شود، آيا كمتر درد را احساس مي كند؟ آيا دعا اثري بر او وارد مي كند؟ توضيح دهيد.

آيا بزرگان كشور، نمي توانند جلوي فسادي را كه از نحوة لباس پوشيدن جوانان در جامعه مطرح است بگيرند؟ توضيح دهيد.

دعاي اداي دَين يعني چه؟

چرا هر روز براي خودش دعاي مخصوصي دارد؟

با مشكلات روحي خود چه كنم؟

چرا انسان بايد هدفي براي زيستن انتخاب كند؟ آيا رفاه نسبي زندگي من باعث شده چنين شبيه غريبي برايم شود؟ چگونه ميتوانم هدف زندگي خود را بيابم ؟

  1. 333 از 4632