مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا دولت به شهرهاي ترك نشين كمتر رسيدگي ميكند؟

چرا ما ترك زبابان با وجود اين كه حدود 27 ميليون نفر در كشور هستيم نميتوانيم براي خود مدرسه و دانشگاه و ديگر مؤسسات تركي داشته باشيم اگر تجزيهطلبي و پان تركيسم نگوييم، چرا كه 150 هزار ارمني براي خود چنين جاهايي دارند چرا دولت به شهرهاي ما رسيدگي نميكند؟

نوارهاي مبتذل به چه نوارهايي ميگويند؟

المنت چيست و كار آن چيست؟

كتاب جلاء العيون از كيست؟ و كجا ميتوان تهيه كرد؟

با توجه به اين كه مقام معظم رهبري رساله ندارند، چگونه ميتوان از ايشان تقليد نمود؟ آيا با توجه به اين كه خود ايشان فرمودهاند كه مقام مرجعيت را در خارج از ايران ميپذيرند، باز هم از ايشان ميشود تقليد نمود؟

مطالعه كتابهاي مرحوم علامه مجلسي از قبيل (جلاءالعيون، حيوة القلوب، حق اليقين، حلية المتّقين، بحارالانوار و غيره) براي افراد مختلف چگونه است؟

مشكل من اين است كه نميتوانم رفتارهاي مردم را درك كنم. يعني نميدانم چه وقت با من شوخي ميكنند و چه وقت جدي هستند از اين جهت ممكن است بي جهت عصباني شوم... .

آموزش مراحل زايماني به دانشجويان پزشكي مرد در حالات زير

الف) توسّط فيلم تلويزيوني.

ب) توسط حضور دانشجوي مرد در زمان زايمان وقتي بيمار زن (زائو) راضي است.

ج) توسط حضور دانشجوي مرد در زمان زايمان وقتي بيمار راضي نيست.

چرا انگشتري و تسبيح در مدارس ممنوع شده است؟

با توجه به وجود جناحهاي مختلف و نظرات در جامعه، كشف حقيقت چگونه ممكن است؟

اومانيسم چيست ؟ و آيا گروه رپ با اومانيسم مبارزه مي كند؟

  1. 385 از 4632