مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره مسائل اجتهاد و تقليد
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره تقلید از مجتهد اعلم واحب
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره اعلم بودن چند مجتهد
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره تقليد در زمان ائمّه
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره تقلید از کسی که متصدی مقام مرجعیت نبوده
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره خرید وفروش لوازم مربوط به عبادت غیر مسلمان
پاسخ آیت الله حکیم درباره مسائل طبّى
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره تجسس کردن تلفن همراه زن وشوهر
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره ورود غیر مسلمان به مساجد وحرم ائمه
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره اگر کسی به شخص دیگری دروغ بگوید، آیا گفتن حقیقت بر ما واجب است؟
پاسخ آیت الله سیستانی درباره پوشیدن لباس مشکی در محرم وصفر
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره لباس سياه - پاره كردن يقه
  1. 40 از 4632