مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حكم شرطبندي بر سر فوتبال و مسائل جزئي چيست ؟

قبل از فوت امام خميني (ره ) مقلد ايشان بودم ; چگونه مي توانم بر تقليد ايشان باقي باشم ؟

ـ 3 نوار استاد شهيد مطهري دربارهء خطبهء شقشقيه و هم چنين نوار سخنراني مرحوم آقاي فلسفي دربارهء شهادت خاندان آيت الله حكيم به دست صدام جنايت را از كجا تهيه كنيم ؟

آيا با شروع اذان از راديو و تلويزيون مي توان افطار كرد يا نمازهاي واجب را خواند؟

فرق بين مرد و پسر چيست ؟

در كتاب ها اَشكالي براي حاجت ذكر شده است ; آيا مي توان اين شكل ها را در خانه يا درمغازه نگه داشت ؟ آيا حجّت هستند؟ منبع اين شكل ها چيست ؟

آيا مي توان با توجه به فتواي مقام معظم رهبري , از حضرت امام (ره ) تقليد كنم ؟

زمين چند ساله است ؟

اولين انگشتر از كجا آمده ؟

آيا حرف و سخن دربارهء مسئولين كشور, غيبت است ؟

توقيف روزنامه ها و دستگيري برخي افراد با توجه به توسعهء قضايي , نشانهء چيست ؟ آيا امكان داردمشكلات سياسي و اجتماعي ايجاد كند؟

رهبر معظم انقلاب و رئيس جمهور در اوائل سال 79امنيت ملّي را مطرح كردند. آيا امنيت وجوددارد؟

  1. 405 از 4632