مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بيماري چشمي دچار هستم با چه ترفند و دعايي چشمانم را به لطف خدا شفا دهم؟
مي خواهم قدري بشاش، سرزنده و با روحيه باشم دستورات ديني را در اين زمينه چيست؟
آيا گناهي است كه در اين دنيا بخشيده نشود و عذاب آنرا در آخرت ببينيم؟
با مطالعه آثار امام مي خواهم به دنبال عرفان حقيقي باشم چه كنم و چه كتابهايي در اين زمينه هست؟
چگونه مي توان همراه با كار كردن و درس خواندن نيت الهي داشت و به خدانزديك گرديد؟
راه مبارزه با نفس يا جهاد اكبر چيست؟ لطفا كتبي را معرفي بفرماييد.
آيا راهي وجود دارد كه نشان دهد توبه ما پذيرفته شده است؟
چگونه مي توان با ائمه ارتباط معنوي پيدا كرد؟
من گاهي احساس مي كنم از تمام مسائل عقيدتي و اخلاقي آگاهم اما در عمل به آنها عاجز هستم علت چيست؟
دختري هستم كه تاكنون چندين بار دعاي باز شدن بخت گرفته ام كه اثري نديدم آيا اين دعاها تأثيري در وجود انسان دارند؟
انسان چگونه مي تواند در اموري مثل ازدواج و گرفتاريها به خداوند توكل نمايد؟
فرق اعتماد به نفس و غرور در چيست؟
  1. 513 از 4632