مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در جهان امروز ، كه با ارواح ، ارتباط مي يابند ، مي توان به تدريج ماهيّت روح را شناخت ؟
آيا نفس بدون بدن مي تواند تكاملي داشته باشد ؟
به چه دليل نفس ، مجرد است ؟
آيا ممكن است در اين جهان روح انساني از جسم جدا شود ؟
به چه دليل نفس از بدن متمايز است ؟
آنچه با سرعت 300/000 كيلومتر در ثانيه حركت كند ، نور توليد مي كند . پس ، چرا روح با سرعتي سريع تر از نور حركت مي كند ، ولي نور توليد نمي كند ؟
در آيه « تَنزّل الملائكة و الرّوح » منظور از روح كيست ؟
انتساب روح به خدا در تعابيري چون « من روحينا » « من روحي » يعني چه ؟ اين اضافه چگونه اضافه اي است ؟
{P - سوره انبياء ، آيه 91 . P}
{P - سوره حجر ، آيه 29 . P}
در چه زماني روح به بدن جنين دميده مي شود ؟
همانطوري كه ساعت از دست انسان مي اُفتد و مي شكند ، انسان هم وقتي قلبش از كار بيفتد ، مي ميرد؛ پس تفاوت بين انسان و ساعت چيست ؟
آيا هر موجود زنده داراي روح است ؟
آيا حيوان نيز مانند انسان روح دارد ؟
  1. 525 از 4632