مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بنده سريع جوزده مي شوم و در واقع عجول هستم راهنمايي كنيد؟
براي من چاشني كردن مطالب كاذب براي بيان حقيقت بصورت يك عادت درآمده چاره چيست؟
چون شوهرم نقفه مرا نمي دهد مخفيانه از جيب او پول برمي دارم آيا اين كاراشكال دارد؟
با وجود داشتن اطلاعات در مورد زندگي مشترك قادر به تامين خوشبختي نيستم لطفا راهنمايي كنيد.
چه برنامه و راهكارهاي عملي براي موفقيت در درس پيشنهاد مي كنيد؟
به علت مشكلات قادر به ازدواج دائم نيستم شرايط ازدواج موقت چيست؟
پس از دانشگاه دچار يكنواختي و زودرنجي شده ام و دچار مشكلات فراوان شده ام چه كنم؟
وظايف زوجين نسبت به يكديگر چيست؟
بين تعيين رشته ء هنر و رشته ء الهيات مانده ام لطفا مرا راهنمايي نمائيد.
با توجه به اينكه جواني روستايي هستم بين انتخاب همسر از روستا يا دانشگاه مرددم، مرا راهنمايي كنيد.
در مورد برنامه ريزي درسي لطفا مرا راهنمايي كنيد؟
با اضطراب سخن مي گويم مرا راهنمايي كنيد؟
  1. 578 از 4632