مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شرايط توبه چيست؟
از كجا بدانيم خداوند توبه ما را پذيرفته است؟
چه گناهي توبه پذير نيست؟
آيا توبه كسي كه كاري را با علم به حرام بودن آن انجام دهد پذيرفته است؟
كسي كه گذشتهاي پرگناه داشته ولي سرش به سنگ خورده و توبه كرده است، آن هم توبة واقعي كه ديگر به سراغ آن گناهان نرفت، از كجا بفهمد خدا گناه او را بخشيده و توبة او را قبول كرده است؟

توبه نصوح يعني چه ؟ و وجهنامگذاري آن چيست؟قبل از ورود به وادي مقدس طلبگي گناهاني را مرتكب شدهام كه به فضل خداوند راه توبه و جبران اكثر آنها را يافتهام و به اميد خدا سعي در رفع آنها دارم اما راه جبران يكي از گناهان را پيدا نكردهام و آن اين كه در دوران دبيرستان به علت ناراحتي روحي دوستانم را به زحمت انداختم; اگرچهبه كسي جز خودم ضربهاي وارد نشد اما مطمئنم اگر آنها از اصل ماجرا مطلع شوند هرگز مرا حلال نخواهند كرد با توجه به اين كه هيچ دسترسي به آنها ندارم چقدر بايد استغفار كنم؟ چه بگويم و از خداوند چه بخواهم؟اگر كسي قتلي انجام داده باشد آيا امكان توبه براي او هست؟

كسي كه توبه كرده، ولي باز از روي فراموشي گناهي را مرتكب شده، آيا توبهاش قبول است؟

منظور از توبه خداوند چيست؟

معناي واقعي توبه چيست؟ چگونه مي توانيم خود را از گناهان پاك كنيم و موفق به توبه شويم؟

براي توبه چه بايد كرد؟ عمل توبه را به طور كامل توضيح دهيد؟

  1. 595 از 4632