مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

براي از بين بردن خشم و غضب هنگام عصبانيت، چه بايد كرد؟

قـرآن دربـاره طرفداران حق مي گويد : آنها از پروردگارشان خشيت دارند و از بدي حساب در دادگاه قيامت مي ترسند آيا ترس از پروردگار چيزي جز ترس از حساب ومجازات او هست ؟
با اين كه مي دانيم خداوند رحمان و رحيم است و نسبت به بندگان خود مهربان مي باشد , چرا در مـنـابـع اسـلامـي اعم از قرآن و حديث وارد شده است كه از خدابترسيم ; اصولا ترس از خداوند دادگر و مهربان چه مفهومي دارد ؟
آيا داشتن خصلت هاي انساني مسـتلزم اعتقاد به خداست يا امكان دارد كسي به خصلت ها و ارزش هاي انسـاني احترام بگذارد بي آنكه به خدا عقيده داشته باشد؟
خداوند دوست دارد بندگانش به درگاه او تضرّع و ناله كنند. آيا اين رفتار مانند شيوه ستمگران نيست كه دوست دارند مردم مظلوم به آنها التماس كنند و آنها لذّت ببرند؟
چرا دعاهايمان مستجاب نمي شود و راههاي استجابت دعا چيست ؟
چگونه مي توان مبارزه با خواهش هاي نفساني را تداوم بخشيد و بر نفس خويش فايق آمد؟
چگونه مي توان مبارزه با خواهشهاي نفساني را تداوم بخشيد و بر نفس خويش فايق آمد؟
آيا خوبي و بدي در انسان ذاتي است؟
معيار شناخت خوبيها و بديها چيست؟
در خودسازي، آيا جز عمل كردن، عناصر ديگري لازم است؟
منظور از خود در خودسازي چيست؟
  1. 602 از 4632