مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دروغ مصلحت آميز در اسلام چه حكمي دارد؟ و آيا پيامبران و پيشوايان بزرگ چنين دروغي مي گفته اند؟
آيا وجود مسائلي مانند دروغ مصلحت آميز در اسلام مؤيد اين نيست كه هدف وسيله را توجيه مي كند و آيا اين به معناي تثبيت اين اصل ماركسيستي نيست؟
آيا اموري، مانند دروغ مصلحت آميز در اسلام مؤيد اين نيست كه هدف وسيله را توجيه مي كند؟
چگونه مي توان از دروغ و غيبت خودداري كرد؟
چرا ما مسلمانان دروغگو و حيله گر هستيم و راه جلوگيري از اين فساد از نظر اجتماعي چيست؟
اگر بچهاي در خارج از كشور چيزي را دزديده و اكنون بعد از چند سال به اشتباه خود پي برده است، چگونه بايد جبران كند؟

اگر بچهاي در خارج از كشور چيزي را دزديده و اكنون بعد از چند سال به اشتباه خود پي برده است، چگونه بايد جبران كند؟

آيا اين نقل صحيح است كه بايد از دعا و طلب بسيار پرهيز كرد؟
ايا ميت مي تواند براي زنده دعا كند يا نفرين كند
مگر اراده خدا به دعاي ما تغيير مي پذيرد كه از ما مي خواهد دعا كنيم؟
آيا به وسيله دعا رنج ها و بيماري ها درمان مي شود؟
آيا انسان مي تواند به وسيله دعا قوانين را به نفع خويش تغيير دهد؟ اگر نه، چرا دعا مي كند؟
  1. 606 از 4632