مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره احكام زنان
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره بازي با تخته نرد
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره پاسور بازي
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره بازي با شطرنج
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره چگونگی اطمینان از صحت زمان روزه
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره لزوم نیت در روزه
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره نماز آیات پدر ومادر برپسر بزرگتر
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره فوت پسر بزرگ خانواده جهت نماز پدر
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره نماز قضای پدر برپسر بزرگ
پاسخ آیت الله بهجت درباره گرفتن روزه قضا
پاسخ آیت الله بهجت درباره استفاده از آلات موسیقی با دهان
پاسخ آیت الله بهجت درباره غذادرست کردن برای فرد روزه خوار
  1. 61 از 4632