مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه مي توان از وسوسه شيطان در جلوگيري از انجام كارهاي خير رهايي يافت؟
روشهاي شيطان، براي تثبيت القائات خويش و راه مقابله با آن چيست؟
آيا در نظام آفرينش وجود شيطان الزامي است و آيا نميتوان با تفاوت در كار نيك تنها انسان ها را تقسيم بندي كرد ؟
آيا شيطان وجود دارد؟
آيا ديو موجودي خيالي است؟
آيا اهريمن همان ابليس و شيطان است؟
آيا تسديدها و تأييدهاي غيبي پيامبر از سوي جبرئيل ، باعث عدم خلوص وحي و دخالت جبرئيل در امر وحي نمي گردد؟
آيا شيطان از ملايك بود كه به او امر شد بر حضرت آدم ( عليه السلام ) سجده كند؟
آيا شيطان موجودي داراي اختيار است؟
فرق بين ابليس و شيطان چيست؟
از آنجا كه ابليس از جنس آتش آفريده شده ، چگونه در قيامت آتش دوزخ در او اثر داشته و او را عذاب خواهد كرد؟
با آنكه شيطان ( ابليس ) يكي بيش نيست ، چرا قرآن مجيد به لفظ شياطين ، تعبير مي كند؟
  1. 626 از 4632