مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا شيطان نمي ميرد؟
آيا شيطان با نفس امّاره يكي است؟
چگونه امر به سجود حضرت آدم ( عليه السلام ) شامل ابليس شد ، با اينكه وي از فرشتگان نبود؟
اگر اهريمن را خداوند آفريده است ، چرا بايد او را بد بدانيم؟
شيطان چگونه موجودي است؟
علّت دشمني شيطان با انسان چيست و چرا خداوند به شيطان مهلت داد تا به وسوسه انسان ها بپردازد؟
چه اعمالي فرمان شيطان محسوب مي شود تا از آن اجتناب كنيم؟
آيا صحّت دارد كه شيطان چيزهايي از خدا خواست و خداوند به وي داد؟
چگونه ابليس ، كه موجودي پليد است ، زمينه ساز تكامل انسان مي گردد؟
چگونه يك موجود مانند شيطان مي تواند در همه انسان ها ايجاد وسوسه كند؟
اگر شيطان به صورت انسان درآيد آيا براي انسان قابل تشخيص مي باشد؟
آيا نكير و منكري كه شب اوّل قبر براي سؤال مي آيند ، زاد ولد مي كنند يا نه؟ و آيا شيطان هم زاد و ولد مي كند يا خير؟ و اگر زاد و ولد مي كنند ، آنها هم پس از مدّتي مي ميرند؟
  1. 627 از 4632