مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ظلم امري نسبي است؟
آيا اين حرف صحيح است كه بگوييم ظلم نسبي است؟
ظـلـمـت چـيـزي جـز عـدم نـور نـيـست و نام مخلوق بر معدوم نمي توان گذاشت پس چگونه قرآن ظلمت را جزء مخلوقات خداوند بشمار آورده است ؟
در آيه 257 بقره چرا واژه ظلمت به صورت جمع , يعني ; ظلمات آمده اما واژه نوربه صورت مفرد ؟
1ـ نمي دانم چرا توفيق عبادت ندارم؟
1- بهترين عبادت چيست ؟
2- مي خواهم درمورد عباداتي كه قبل و بعد از حركات نماز گفته مي شود توضيحي دهيد و بگوييد آيا آنها را در حال سكون بايد گفت و يا در حال حركت ؟
آيا خداپرستي , مايه از خود بيگانگي است ؟
مگر پرستش خداوند بر عظمت مقام او مي افزايد ؟ اصولا خداوند چه نيازي به پرستش دارد ؟
آيـا ايـن اسـتـدلال وثـنـيين درست است كه چون خداوند با عقل و حس و خيال درك نمي شود ,نمي توان او را عبادت كرد . پس بايد يا ملائكه يا جن يا قدسين مقرب به خدا راعبادت نمود ؟
آيه 99 سوره حجر مي گويد : و اعبد ربك حتي ياتيك اليقين پروردگارت را عبادت كن تا يقين فرا رسد بنابراين بعد از حصول يقين نيازي به عبادت نيست
در حـالات حـضـرت امـيـرمـومنان علي عليه السلام مي خوانيم كه يك وقت در موقع نمازآنقدر مستغرق در عبادت و توجه به خدا بود كه پيكان از پاي مباركش بيرون آوردندو متوجه نشد , ولي در حالات آن حضرت مي خوانيم كه روزي در حال نماز توجه به حال فقير و سائل نمود و انگشتر به او بخشيد ; اين دو حالت چگونه با هم جمع مي شوند ؟
  1. 632 از 4632