مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره فراموش ذکر رکوع در نماز جماعت
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره خواندن تشهد درحالت تجافی
پاسخ آیت الله وحید خراسانی در باره نیت فرادا کردن درنماز جماعت
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره امام جماعت
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره محرم شدن شخص مصدوم
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره وظیفه کسی که پس ازاعمال عمره تمتع محصور شود
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره محرمی که دعای شرط خوانده است
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره کسی که قادر به اتمام عمره تمتع استحبابی نیست
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره حکم محصور برای محرمی که تصادف کرده
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره جهت قبله در قطار
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره حکم تطهیر با آب قلیل
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره تطهیر بودن عشایر درایام کوچ
  1. 68 از 4632