مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دعاهايي كه ممكن است زيان برسانند، چه حكمي دارند؟
بهترين دعا چيست؟
آيا دعا را مي توان در دل نه در زبان خواند؟
جمله «اَللّهُمَ اْغْفِرْليَ الذُّنوُبَ الَّتي تَهْتِكُ الْعِصَمْ» به چه معنا است؟
دعاهائي كه ممكن است زيان برسانند، چه حكمي دارند؟
آيا مي توان بوسيله دعا و بدون مراجعه به پزشك بيماري را علاج كرد؟
آيا مي توان جمله از دعا را چند مرتبه تكرار كرد؟
نقش دعا در تكامل اختياري انسان چيست؟
با توجه به كتاب و سنت، دعا جايگاه خاصي دارد و به آن سفارش شده كه از خدا بخواهيد، اما از طرفي هم ميگويند: بايد تسليم امر الهي بود و امور را به خدا سپرد و خدا هم صلاح بندگان را ميخواهد و خير پيش ميآورد. حال بايد از خدا ظاهر امر را طلب كنيم، يا بسپاريم به خدا و آنچه را خدا ميپسندد؟

منظور از اينكه ميگويند دعا كننده بايد شرايط لازم را رعايت كند، چيست؟

من از خدا حاجتي ميخواهم و براي رسيدن به آن دعاهاي فراواني كردهام ولي نميدانم چرا برآورده نميشود. نميدانم اشكال كار من كجاست؟آيا ميتوان به علت طويل بودن برخي دعاها، تنها ترجمة آن را بخوانيم؟

  1. 724 از 4632