مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )
پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟
شرايع الهي از نظر قرآن كدام اند , اولين شريعت الهي چيست ؟
بـا آنـكـه يـهـود و نصاري و مجوس متكي به نبوت راستين و كتاب آسماني بودند چرا قرآن آنها را مشرك مي شمارد ؟
امـروز در مـيان يهود چنين عقيده اي وجود ندارد و هيچكس عزير را پسر خدا نمي داندبا اين حال چرا قرآن چنين نسبتي را به آنها داده است ؟
اصول مشترك بين همه اديان آسماني كدامند , و وجه اهميت آنها چيست ؟
آيا اين ادعا كه ايرانيان تشيع را بر گزيدند تا عقايد كهن خود را در زير پرده تشيع حفظ كنند، درست است؟
«شيعه» به چه معني است؟
آيين وهابيت چگونه شكل گرفت؟ و پايهگذار آن چه كسي بود؟
آيين وهابيت بر چه اصول و عقايدي استوار است؟
مكتب معتزله در انديشههاي كلامي خود چقدر از خطبهها و سخنان علي(ع) الهام گرفته است؟
كدام يك از دو مكتب معتزله و اماميه اصيل است؟
  1. 731 از 4632