مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند تمام پيامبران را از سرزمين عربستان انتخاب كرده است؟

آيا رد يا نفي رسالت پيامبران يا بي پاسخ گذاشتن دعوت الهي با روح رستگاري كه عبوديت و تسليم است، سازگار ميباشد؟

آيا در قرآن راجع به دين زرتشت و كتابهاي آسماني او مطلبي وجود دارد؟ و آيا دين زرتشت مورد تأييد اسلام است؟

در مورد بهائيت و علل به وجود آمدن آن و مؤسسان و مروجان اين فرقه توضيح دهيد.

درباره آيين صوفيه توضيح دهيد.

آيا مسلكها و مذاهبي غير از اسلام مانند زردشت، بودا، يهود و... قابليت به كمال رساندن انسان را دارا هستند.

چه دليل و سندي وجود دارد كه ماجراهاي پيامبران را باور داشته باشيم؟ از كجا صحت و سقم داستان هايشان را بپذيريم؟

چرا پيروان اديان الهي در بسياري از برهههاي تاريخ، مغلوب و مقهور انسانهاي نابكار عصر خود بودهاند؟ چرا خداوند، پيروان اديان آسماني را همواره در دنيا بر كافران و انسانهاي بي ايمان برتري و تسلّط نداده است؟

چرا با اين كه اديان مختلف آسماني، نظير يهوديت، مسيحيت و اسلام، همه از جانب خداوند نازل شده است. احكام اين اديان با هم تفاوت دارد و همچنين پيروان آنها نيز در موارد زيادي و در برهههاي زيادي از تاريخ با هم خصومت داشتهاند؟

در روايات آمده كه بعد از اسلام دين ديگري قبول نيست. اگر اين طور است، مسيحيان و يهودياني كه بعد از اسلام به دين مسيحيت و يهوديت گرويدهاند، تكلفشان چيست؟

در مورد فرقههاي شيعه مانند هفت امامي و چهار امامي و علي اللهي توضيح دهيد. نظر شيعه اثني عشري در مورد عقايد آنها چيست؟

تكليف پيروان اديان ديگر و آنهايي كه اسلام را قبول ندارند، چگونه است، آيا به بهشت ميروند؟

  1. 746 از 4632