مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا زرتشت پيامبري از جانب خدا است؟

فرق دين اسلام با ساير اديان الهي مثل مسيحيت و يهوديت چيست؟

آيا شفا گرفتن افراد مريض فقط مخصوص مسلمان ها است يا شاميل مسيحي ها و يهودي ها نيز مي شود؟ اگر شامل آن ها مي شود، پس از لحاظ اعتقادي چه فرقي بين مسلمان و غير مسلمان وجود دارد؟

در خصوص بهائيت و آداب و رسوم آنان توضيح دهيد.

آيا صوفي ها فرقه اي از مسلمانان هستند؟ اين ها با شيعيان چه تفاوتي دارند؟ مولوي و عطار شيعه بوده اند، يا صوفي؟

حكم شرعي در مورد صوفيان، دراويش، شيخيه و علي اللهي چيست؟

در سورة آل عمران آية چهل و پنج، منظور از كلمه اي كه منسوب به حضرت عيسي(ع) است، چيست؟

تفسير نمونه ج 4، ص 215 تعداد كتاب هاي آسماني را 10 كتاب بر حضرت آدم(ع)، 50 كتاب بر حضرت شيث(ع)، 30 كتاب بر ادريس(ع)، 10 كتاب بر حضرت ابراهيم(ع)، تورات، انجيل، زبور و قرآن نوشته ولي براي حضرت نوح(ع) كتاب آسماني ذكر نكرده، در حالي كه در قرآن تعبير صحف نوح(ع) آمده است. چرا تفسير نمونه براي حضرت نوح(ع) كتاب آسماني ذكر نكرده است؟

شواهد تاريخي نشان مي دهد انسان هاي اوليه به صورت ارتباط نمادي با هم در ارتباط بودند و گفتاري در كار نبود، آيا انسان هاي اوليه ارتباطي با حضرت آدم داشتند و ايجاد گفتار و زبان در زمان حضرت آدم(ع) تحقق پذيرفت يا اين كه ارتباطي با هم نداشتند؟

بر اساس آيه 37 سورة بقره خداوند به حضرت آدم(ع) جملاتي را آموخته كه موجب پذيرفته شدن توبة ايشان شده است. از اين آيه چه استناط مي شود؟

حضرت نوح كه به دستور خداوند كشتي ساخت و از هر حيوان يك جفت در آن قرار داد چگونه ممكن است اين همه حيوان در آن كشتي جا شده باشد؟

سه شاخة مسيحيت ارتدوكس، كاتوليك و پروتستان را بيان كنيد كه چه تفاوتهايي دارند؟

  1. 752 از 4632