مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيه 23سورهء يوسف : ضمير به چه چيز بر مي گردد؟ آيا يوسف به زليخابا داشتن سن بالا و داشتن شوهر ميل داشت ؟

كه بر قوم موسي نازل شد, آيا از آسمان نازل شد؟

آيهء 31تا 32تعليم اسماء الهي به آدم , آيا مقصود اسم اعظم است و آيا اين تعليم به همهء آدم هابوده يا فقط حضرت آدم ؟

اگر بدانيم صاحب مغازه اي يهودي يا مسيحي , است , با اين حال از او خريد كنيم , معامله چه حكمي دارد؟ آيا مي شود از آن جنس استفاده كرد؟

آيا نمي توان گفت پيامبران در تمام جهات مانند بقيهء انسان ها هستند و فقط به آن ها وحي مي شود,اما الهامات و احساسات و كيفيت ارتباط با خدا اختصاص به آن ها ندارد. پس ما مي توانيم عبادتي را كه دوست دارمي , ابداع كرده و با آن خدا را عبادت كنيم ؟

چگونه حضرت يوسف 7به زليخا رسيد, در حالي كه زليخا شوهر داشت ؟ آيا عزيز مصر راضي به اين كار شد؟

آيا انسان هايي قبل از خلقت حضرت آدم و حوا وجود داشته اند؟

از حضرت آدم تا به امروز چند سال مي گذرد؟

تعداد كتاب هاي آسماني 104جلد مي باشد. اين كتاب ها بر كدام پيامبر نازل شده اند؟

كشتي حضرت نوح چه مدتي روي آب ماند و وقتي كه به خشكي نشست , در كجا قرار گرفت وانسان ها و حيواناتي كه در كشتي بودند, از چه تغذيه مي كردند؟

ما داراي پنج كتاب آسماني هستيم كه يكي از آن ها صحف مي باشد. آن كتاب از كدام پيامبر بوده است ؟

از حضرت آدم تا حضرت خاتم , پيامبران با هم فاصله داشته اند, يا در يك زمان چندين پيامبربوده يا پشت سر هم بوده اند؟

  1. 755 از 4632