مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كتاب آسماني حضرت نوح چه نام داشت ؟ آيا نسخه يا ترجمه اي از آن در ايران وجود دارد؟

حكم مربوط به اديان ديگر (مسيحي , يهودي و...) در مورد پاك بودن و نبودن چيست ؟

آيا در تاريخ نوشته شده است كه هر وقت حضرت آدم از روي زمين بلند مي شد, دست خود را به پهلو مي گرفت و مي گفت : ؟ يا وقتي كه ابن ملجم مرادي مي خواست علي 7را شهيد كند, به كلمهء مدد گرفت ؟!

پيامبر اكرم فرمود: كسي كه از دين من نباشد, بهشت جاي او نيست . از طرفي مي فرمايد: هر كسي پدر ومادرش از او راضي باشد, اهل بهشت است بنابراين اگر يك فرد يهودي يا نصراني اگر پدر و مادرش را راضي نگه دارد,اهل بهشت خواهد بود و لزومي ندارد مسلمان باشد.

قبر حضرت آدم و حوا در چه كشور, شهر و محله اي مي باشد و طول قامت ايشان چقدر است ؟

مراد از اسماء الهي كه خداون آن را به حضرت آدم 7تعليم داد چيست ؟ آيا تمام انسان ها قادرنداين اسماء را بدانند؟

آيا فال حافظ, شيخ بهايي , فالنامء انبياء و... صحيح هستند؟

در آيهء 91بقره آمده : . مقصود كدام پيغمبراني هستند كه به دست بني اسرائيل كشته شدند؟ نام آن ها چه بود؟ آيا بني اسرائيل قبل از حضرت موسي پيامبري داشتند؟

از آيه 62سورهء بقره : استفاده مي شد كه فرقي بين مسلمان و يهودي و نصراني و ستاره پرست نيست ; در صورتي كه ايمان به خدا و روز قيامت داشته باشند و عمل صالح انجام دهند, آيا اين برداشت صحيح است ؟ پس تفسير آيه چيست ؟

آيا زردشت از پيامبران الهي بود؟

كدام يك از پيامبران به كار كشاورزي و كدام يك به كار چوپاني مشغول بودند؟

آيا رساله هاي عمليه آيات عظام : سيستاني , صافي , صالحي مازندراني , سيد كاظم مرعشي , حسن زاده آملي , شيخ يوسف صانعي , سيبويه , حسن قمي , علوي گرگاني , سيد صادق روحاني , حسين مظاهري , نوري همداني و سيد محمد شيرازي مورد تأييد حوزهء علميه قم است ؟

  1. 759 از 4632