مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا وحي مخصوص پيامبران است يا همهء انسان ها در شرايط خاص الهي مي توانند دريافت كننده ءوحي باشند؟ تفاوت وحي و الهامات غيبي چيست ؟

حضرت آدم پس از شكل گيري بدن و دميدن روح در جسم وي چند سال داشت ؟

من زني بخيل هستم و در عذابي بزرگ به سر مي برم , خواهشمندم بر اساس دستورات اسلام درمان دردمرا بيان فرماييد تا من از اين رنج و ناراحتي نجات پيدا كنم .

آيا حضرت عيسي زنده است و در غيبت به سر مي برد و روزي ظهور خواهد كرد؟

لقب هاي حضرت ابراهيم , اسماعيل , موسي و عيسي چه مي باشد؟

تعداد پيامبران چقدر بوده .

آيا مراد از آيهء 15سورهء احقاف , تولد حضرت يحيي و حضرت حسين 7مي باشد؟ در موردحضرت عيسي 7كه گفته مي شود زمان آبستني مريم حدود نه ساعت بوده , چگونه بوده است ؟ آيا به جز حسين 7 يحيي 7كسي بوده كه شش ماهه به دنيا آمده باشد؟ اين كه گفته مي شود فاصلهء تولد امام حسن و امام حسين يك طهر بوده است , يعني دقيقاً چقدر فاصله داشته اند؟

كيفيت فريب خودن حضرت آدم و حوّا چگونه بود؟ چرا فريب خوردند؟

چرا اكنون وقوع برخي امور معنوي و وقايع خارق العاده بسيار كمرنگ شده يا به كلّي از بين رفته است ؟

قرائت هاي مختلفي از دين مي شود، هم در لسان روشنفكران و هم در لسان فرقه ها و مذاهب . آيا دين بيش از يك حقيقت است، و آيا قرائت مطلقي از اين در اين عصر وجود دارد؟

از حضرت آدم7 چه نوع خط باقي مانده است؟

آيا در زمان حضرت آدم7 خط و زبان وجود داشت؟

  1. 760 از 4632