مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا برادران حضرت يوسفغ به آن حضرت حسادت ميورزيدند؟

حضرت يوسفغ چه مدت در چاه ماند و چه خوابي ديده بود؟

خداوند تبارك و تعاليَ با حضرت موسيغ چگونه صحبت ميفرمود؟

كدام پيامبر خواب 11 ستاره را ديد؟

چرا خداوند، حضرت آدمغ را از خوردن سيب باز داشت؟

مختصري دربارهي زندگاني حضرت هود شرح دهيد؟

كتابهاي مورد نياز براي مطالعة اسلام و چگونگي تشكيل حكومت اسلامي از زمان حضرت آدمغ تا كنون را ذكر كنيد؟

لطفاً دربارة آيه 19 سورة يونس، كه ميفرمايد: مردم يك طايفه بيش نبودند، پس از آن فرقه فرقه شدند و اگر كلمهاي در ازل نبود البته اختلافشان خاتمه يافته و حكم به هلاكت كافران داده ميشد.، توضيح دهيد؟

جايگاه و منزلت افرادي كه از پيروان ديگر اديان بوده و يا بيدين هستند، از نظر اسلام، در نزد خداوند متعال چگونه است و آيا در جهان آخرت آنها هم ممكن است به بهشت بروند؟ گو اينكه آنها هم اگر در يك مملكت اسلامي به دنيا آمده بودند، شايد و يا حتماً الان مسلمان بودند!

آيا درست است كه از زمان حضرت ابراهيم، نام پنج تن: در بالاي خانة كعبه نوشته شده بوده است؟

چرا خداوند تورات را يك جا نازل نمود، ولي قرآن را به صورت تدريجي؟ مگر تورات از قرآن مهمتر است؟

حضرت نوحغ چند سال زندگي كرد؟

  1. 770 از 4632