مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خداوند متعال، سرآغاز پيدايش يهوديان را چه ميداند؟

كدام سوره از قرآن، به نام قومي است كه هم زمان با حضرت سليمانغ زندگي كرده حاكم آنان يك زن بوده است، لطفاً نام سوره و حاكم را بيان كرده دربارة آن توضيح دهيد؟

خواب حضرت يوسفغ چند سال طول كشيد؟ از لحاظ موجود بودن در تعبير خواب قرآن چه ميگويد؟

اهداف پيروان حضرت عيسيغ در معرفي وي به عنوان پسر خدا چيست؟ آيا در قرآن در اين باره آيهاي وجود دارد؟

به نظر قرآن آيا حضرت عيسيغ به مرگ طبيعي از دنيا رفته است يا نه؟

در آية 55 سورة مباركه آلعمران آمده است: إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ آيا به واسطة اين آيه، ميتوان فرود آمدن حضرت عيسيغ به زمين، در زمان ظهور حضرت مهديغ را يكي از اقسام رجعت بدانيم؟

چند تن از پيامبران شهيد و چند تن وفات يافتند؟

چرا كنعان دعوت حضرت نوحغ را ناديده گرفت و ايمان نياورد؟

در روايات و كتب شيعه و سني از حضرت مريمبا عنوان مريم دختر عمران نبي ياد ميشود، آيا حضرت مريم با حضرت موسي بن عمران خواهر و برادر بودند؟ اگر برادر نيستند پس چه رابطهاي بين اين دو عمران است؟

با توجه به آيهاي كه ميفرمايد: همة طعامها بر بنياسرائيل حلال بود، مگر آنچه را كه يعقوب بر خود حرام كرده بود (كه اكثر مفسران آن را گوشت شتر گفتهاند); آيا در دينهاي يهوديت و مسيحيت شراب حلال بوده است؟

در كدام سوره و آية قرآن به داستان ربوده شدن انگشتر حضرت سليمان اشاره شده است. داستانش را بيان كنيد؟

براي نگهداري اعتقاد فكري و عملي در قبال متظاهرين به اديان ديگر و يا مكتب وحي كه آن را آلوده به گناه و فسق و تباهي ميكنند، چه اعمال و وظايفيرا بايد انجام داد؟

  1. 775 از 4632