مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كدام كودك را براي نجات از شرّ دشمنان از دشمنان در صندوق گذاشته و به آب انداختند؟

بيماري حضرت ايوبغ چند سال طول كشيد؟

در سوره يوسف، آيه 2، ميخوانيم: ما قرآن را به عربي نازل كرديم تا شما به تعليمات آن عقل و هوش يابيد. زبان عربي چه ويژگي دارد كه كلمه تعقلون را به همراه داشته است؟

مگر نه اين است كه حضرت آدمغ اولين انسانها بوده و خداوند او را اولين پيامبر در زمين برگزيده و بي شك به او علم نيز داده است; پس چرا انسانهاي اوليه كه از فرزندان آن حضرت بودند، نميتوانستند حتي حرف بزنند و بيشتر آنها حتي وحشي بودهاند؟

الف) روح انسان در ابتدأ به صورت تدريجي يا دفعي به جسم انسان دميده شده است؟ ب) ارواح انسانها قبل از خلقت حضرت آدمغ خلق شده بودند و در روز معين به قالبهاي خويش پيوستهاند؟

الف ـ به چه دليلي قرآن كريم رهبانيت را نفي كرده است؟ ب ـ آيا رهبانيت در اديان پيشين وجود داشته است؟ ج) آيا عبارت لا ضرر و لا ضرار في الدين يا لا اكراه في الدين رهبانيت را شامل ميشود؟ د) مصداق و موارد اكراه چيست؟

عاقبت حضرت يوسفغ پس از ديدار پدر، چه شد؟

آيا دستورات خاصي كه در مورد ذكر برخي اذكار و آيات سوره انعام داده شده، درست است؟

خداوند متعال، حضرت آدمغ و حوا3 را از خوردن چه چيزي منع كرد، و آنها از چه كسي فريب خوردند؟

كتابهاي آسماني تورات و انجيل، براي چه كساني نازل شده و پيامبران آنها چه كساني بودند؟

حضرت موسيغ از ترس دشمن به جانب كدام شهر رفتند؟

چه كسي به حضرت موسي شير داد؟ اين فرد از سوي چه كسي معرفي شد؟

  1. 778 از 4632