مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خداوند متعال براي نگهداري حضرت موسي از دست دشمنان چه دستوري به مادرش داد؟

خداوند حضرت نوحغ را براي بيان چه چيزي به سوي قومش فرستاد؟

حضرت نوحغ به قوم خود فرمود: كه خدا را بپرستيد كه جز آن ذات يكتا شما را خدايي نيست، اشراف قوم كه كافر بودند در پاسخ به حضرت چه گفتند؟

قصة حضرت آدم و حوا8 و شيطان و ملائكه را حكماي بزرگ علم چگونه تفسير كردهاند ؟

چرا خداوند متعال، فرشتگان را فرمان داد بر حضرت آدمغ سجده كنند؟

كدام يك از پيامبران هم اكنون زنده است؟

كدام يك از پيامبران، زير دريايي خدايي سوار شد؟

چند پيامبر نام ببريد كه با هم نسبت پدر و پسري داشتهاند؟

ساره دختر هارون بن باخور يكي از دو همسر حضرت ابراهيم و مادر اسحاق چند بار در قرآن كريم ذكر شد و در كدام آيات؟

علل انحراف قوم بني اسرائيل و بازگشت حضرت موسي از كوه طور چه بود؟ با توجه به آيات 141 تا 154 سورة بنياسرائيل.

نام چند پيامبر را ذكر كنيد كه هم عصر باشند؟

معني سورة يوسف را برايم بنويسيد؟

  1. 779 از 4632