مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كدام پيامبر بيشترين زن داشته و كدام پيامبر كمترين زن را داشته است؟

اگر قبل از حضرت آدمغ انسانهايي زندگي ميكردهاند، آيا بهشت و جهنم و رهبر داشتهاند، زندگي آنها چگونه بوده است؟

آيا يهوديان و مسيحيان نماز ميخوانند؟ اگر جواب مثبت است، چگونه نماز ميخوانند؟

نظر قرآن در مورد صوفيه و خانقاه چيست؟ آيا به خدا رسيدن از اين راه صحيح است؟

پرسش: دانشمندان جديد اظهار ميدارند; نسل اولية بشر از بوزينه بوده و انسانهاي اوليّه بسيار وحشي بودهاند، در حالي كه طبق نصّ قرآن مجيد و احاديث، اوّلين بشر، حضرت آدمغ است و او از تمام نشانههاي يك انسان متعالي و متمدن برخوردار بوده است. حديث امام صادقدر اين باره فرمودند: نسل كنوني بشر از بهترين نوع انسان انتخاب گرديده و خداوند پس از چندين نسل و در طول هزاران سال، انسان به هيأت امروزين را برگزيده است چگونه تأويل و تفسير ميشود؟

از ظاهر برخي آيات سوره كهف برتري علمي حضرت خضر بر حضرت موسياستفاده ميشود، آيا اين موضوع با اولواالعزم بودن حضرت موسيغ تعارض ندارد؟

چرا برخي از آيات و داستانهاي قرآن مانند داستان حضرت موسيغ بسيار تكرار شده است؟

چرا خداوند، ملك و قدرتي را كه به حضرت سليمان داد، به پيامبران ديگر عطا نكرد؟

آيا لعنت شدن قوم بني اسراييل در روز شنبه از زبان حضرت داوود و حضرت عيسيغ بود؟

آيا عزيز مصر، همسرش را مجبور كرد تا يوسف را در تنگنا قرار دهد و او را اغفال كند؟...

چرا خواندن سورة يوسف براي خانمها نيكو نيست و سورة نور سفارش شده است؟

چرا كتاب آسماني حضرت موسي و عيسيغ را تورات و انجيل نام نهادهاند؟

  1. 781 از 4632