مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند ما را از پيامبران قرار نداده است؟

ظاهر آية 19 سوره اعراف دلالت ميكند كه حضرت آدمغ و حوا پس از اين كه خداوند به آنها فرزندي عطا فرمود، براي خداوند شريكاني قرار دادند; با توجه به مقام مخلصان و عصمت پيامبران، چگونه شرك حضرت آدمغ توجيه ميشود؟

طرحي كه اين جانب به عنوان تحقيق در قرآن انجام ميدهم موضوع مسيحيان از ديدگاه قرآن است. لطفاً با توجه به بديع بودن و خلاقيت داشتن در هر تحقيقي، در خصوص مباحث مسيحيت در قرآن مرا راهنمايي كنيد.

با توجه به آية قرآني چوب عصاي حضرت موسياز چه درختي است؟

حضرت يوسفخواب سلطان مصر را (هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده) چه تعبيري كردند؟

چرا حضرت يوسف چند سالي در زندان ماند؟

همراه حضرت يوسف دو جوان ديگر زنداني بودند يكي از آنان خوابي ديد و به حضرت تعريف كرد، رؤياي وي و تعبير حضرت يوسف را بنويسيد.

چه كسي حضرت يوسف را در مصر خريد و همسرش چه سفارشي كرد؟

چه كساني حضرت يوسف را پيدا كرده و چه تصميمي گرفتند؟

حضرت يعقوب رؤياي حضرت يوسف را چه تعبير كردند؟

برادران حضرت يوسف چه تصميمي براي ايشان گرفتند؟

چرا برادران حضرت يوسف او را دوست نداشتند؟

  1. 784 از 4632