مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هنگامي كه حضرت يوسف وارد مجلسي كه همسر عزيز مصر براي زنان تشكيل داده و به دست هر كدام چاقويي داده چه اتفاقي افتاد؟

حضرت يوسف و همسر عزيز در آستانه در هنگامي كه حضرت يوسف فرار ميكرد چه كسي را ديدند؟ وي چه گفت و شاهد ماجرا چگونه قضاوت كرد؟

زني كه حضرت يوسف در خانه وي بود چه در خواستي از حضرت يوسف كرد؟ عكس العمل حضرت يوسف چه بود؟

كدام پيامبر به هم سخن شدن با خدا ملقب شد؟ لطفاً توضيح دهيد.

لطفاً محتواي كلي سورة يوسف را توضيح دهيد.

خداوند، شيطان را به خاطر سجده نكردن بر آدم و سرپيچي از امر، به عذاب دچار كرد و حال آن كه، هزاران انسان هستند كه فرمان نميبرند و دستورات الهي را انجام نميدهند; پس چرا اين انسان ها را عذاب نميكند؟

كدام قوم بودند كه به بوزينه و خوك تبديل شدند(مائده،60)، و علت اين رخداد چه بوده است؟

آيهاي كه در آن نام يكي از پيامبران الهي سه بار تكرار شده چيست؟

در مطلبي آمده كه تنها يك جاي جهان يك بار آفتاب به آن تابيده رود نيل است و آن زماني بود كه حضرت موسيغ عصاي خود را به آب زد و با ياران خود از آن جا عبور كردند، ولي ميگويند رود نيل در زماني ديگر خشك شده است؟ آيا مطلب فوق در مورد رود نيل درست است؟

كدام پيامبر، زنده شدن مردگان را ديد؟

چرا دربارة حضرت يوسفغ، مطالب فراواني در قرآن كريم آمده است؟

با اين كه نسل انسانها از حضرت آدم و حوّا8 به هم رسيده، مسئله محرم و نامحرم چگونه به وجود آمد؟

  1. 785 از 4632