مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

الف) داستان زنده شدن چهار پرنده، كه به امر خداوند متعال و به دست حضرت ابراهيمغ زنده شدند در چه سوره و آيهاي آمده است؟ ب) همچنين داستان حضرت ابراهيمغ و آتشي كه نمرود براي آن حضرت مهيا كرده بود و به امر خداوند به گلستان تبديل شد، در كدام آيه و سوره آمده است؟

چرا حضرت ابراهيم از آزر جدا شد؟

آزر كه بود؟

الف ـ با توجه به اين كه در قرآن از دو حزب (حزب اللّه و حزب الشيطان) نام برده شده است، پس اعمال كساني، مانند مستضعفان فكري و معتقدان به اديان غير اسلامي كه جزء دو حزب بالا نيستند، چگونه است؟ ب ـ لطفاً نشانههاي هر دو حزب را از زبان قرآن به طور كامل بيان نماييد.

ويژگيهاي انسان مسلمان مؤمن از ديدگاه قرآن چيست؟ و انسان مسلمان و مؤمن چه تفاوتهايي با انسان مسيحي مؤمن يا يهودي مؤمن دارد؟

ويژگيهاي يك مدير اسلامي را از ديدگاه قرآن بنويسيد. يك مدير اسلامي با يك مدير مسيحي يا يهودي چه تفاوتي دارد؟ آيا بر اساس مباحث و ويژگيهايي كه در قرآن مطرح شده، يك مدير مسلمان ميتواند ويژگي يك مدير مسيحي يا يهودي را داشته باشد؟

چرا در قرآن از اديان خاصي، مانند: دين مسيحي و دين يهودي، نامبرده است، در حالي كه در زمان ظهور اسلام اديان ديگري نيز وجود داشته است؟

در مورد آيهي 40 سوره يوسف، شرح مفصل و كاملي را بيان كنيد.

حضرت داوودغ فرزند چه كسي ميباشد؟ حضرت يعقوب قبل از حضرت نوح يا بعد از ايشان به پيامبري رسيد؟

حضرت شعيب به چه دليل نابينا شد؟

آيا طبق مفهوم آية وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَق(بقره،61) ميتوان گفت: قتل پيامبران به حق هم ميتواند باشد؟

در سوره مؤمن دربارة حضرت يوسفغ آمده كه حتي اذا هلك چرا مادة هلك براي پيامبر خدا به كار رفته مگر مادة هلك دربارة بدان و زشتكرداران به كار نميرود؟

  1. 787 از 4632