مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خداوند متعال، دربارة پيامبران چه فرمودهاند؟

پيامبراني كه الان زندهاند كدامند؟

چرا خداوند اديان مختلفي آورد؟ آيا اين باعث تفرقه ميان اديان نميشود؟ چگونه ميتوان ثابت كرد كه تمام اديان وابسته به هم هستند و دين اسلام برترين اديان است؟

چه مطالبي از تورات، انجيل و زبور، در قرآن كريم آمده است؟

لطفاً در مورد عصاي حضرت موسي توضيح دهيد؟

در آيه 54 سوره بقره آمده است كه حضرت موسي براي جبران گوساله پرستي بنياسرائيل به آنها گفت شما به خود ستم كرديد اكنون به سوي خدا بازگرديد و به كيفر جهالت خويش بر يكديگر تيغ بركشيد آيا منظور از تيغ بركشيدن اين است كه همديگر را بكشند؟ چرا؟

در تفسير آيهاي كه مفسران ميگويند: حضرت يعقوب گوشت شتر را بر خود حرام كرد، آيا اين نظر كه پيامبر داراي حق اجتهاد و صدور حكم بوده، درست، مشهورتر و معتبرتر است، يا اين كه يعقوب با اذن خداوند اين كار را كرد، درستتر ميباشد؟

مريم به چه معنا است؟

الف ـ با توجه به اين كه در قرآن از دو حزب (حزب خدا و حزب شيطان) نام برده شده است، پس اعمال كساني مانند مستضعفان فكري و معتقدان به اديان غير اسلامي كه جزء دو حزب بالا نيستند، چگونه است؟ ب ـ لطفاً نشانههاي هر دو حزب را از زبان قرآن به طور كامل بيان نماييد؟

شواهد قرآني نشان دهندة آن است كه نخستين بشر; يعني حضرت آدم و حوا8 به قدرت بيپايان الهي آفريده شده است; حال اين پرسش مطرح ميشود كه نظرية تك سلولي كه دانشمندان آن را مطرح ميكنند تا چه اندازه قابل استناد است؟ لطفاً بفرماييد آيا ميشود بين نظرية تك سلولي و شواهد، جمعي برقرار كرد؟

از ماجراي ملاقات حضرت موسي و خضر كه در سورة كهف آمده، براي زندگي فردي و اجتماعي جامعه، چه استفادهاي از آن ميشود؟

براساس آية 26 سورة حديد، آيا به غير از پسر گناهكار حضرت نوحغ از نسل حضرت ابراهيمغ فرزنداني بودند كه فاسق و گناه كار باشند؟

  1. 788 از 4632