مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مراد از اسمأ در وَ عَلَّمَ ءَادَمَ الاْ ?َسْمَآءَ كُلَّهَا(بقره،31)، كه خداوند به حضرت آدم آموخت چيست؟

اهل كتاب چه تفاوتي با مشركان (كافران) دارند؟

در قرآن مجيد آمده است كه برخي حلالها ]طعامها[ به خاطر ظلم و ستم آنها در حق خودشان حرام شد; الف ـ اين تحريمها در چه دورهاي از تاريخ بني اسرائيل رخ داد؟ ب ـ ميدانيم كه تحريم گوشت شتر، تحريمي شخصي بوده، ولي تحريم گوشت شتر در تورات ، براي همه آمده بود، به همين علت با توجه به اين مطلب ميخواستم بدانم كه آيا گوشت شتر، جزء طعامهايي بود كه بعد ـ به علتي كه بيان شد ـ بر بنياسرائيل حرام شد يا خير؟

آيا در اديان يهوديت و مسيحيّت ـ با توجه به آية شريف 93 سورة آلعمران كه ميفرمايد: همة طعامها بر بني اسرائيل حلال بود، مگر آن چه يعقوب بر خود حرام كرد ـ شراب، حلال بوده است، آيا اكثر مفسّران طعامي را كه يعقوب بر خود حرام كرده بود، شتر دانستهاند.

منظور از ستون ابر و آتش كه در آية 210 سورة بقره و در تورات بارها از آن نام برده شده، چيست و چه استفادهاي براي قوم بنياسرائيل داشته است؟

پيروي از دستورات دين، چه پيامدهايي را در بر دارد؟

با توجه به اين كه اسالم، كاملترين دين است، پس چرا خداوند از همان اول اين دين را تبليغ نكرد و از دينهاي ديگري مثل مسيحيت و... استفاده كرد؟

در آية 124 سورة بقره آمده است: ... ابراهيم گفت: از نسل من نيز كساني را به امامت برسان; خداوند فرمود: عهد من به ستم گران نميرسد. با توجه به اين كه رسول اكرمو پدرانش و نيز امامان معصوم: از نسل حضرت ابراهيمميباشند، پس چگونه خداوند دعاي آن حضرت را نپذيرفت و فرمود: عهد من به ستم گران نميرسد. و اگر منظور خداوند بعضي از فرزندان آن حضرت است، پس چرا همة نسل را ستم گر معرفي كرده است؟

چرا مفسران، طبق آية 77 سورة صافات ميگويند:حضرت نوحغ پدر دوم بشر است، در حالي كه در اين آيه، به طور مستقيم به آن اشاره نشده است و شايد ما فرزندان ديگر ساكنان كشتي باشيم؟

الف - با توجه به آية 31 سورة بقره، آيا هدف از آفرينش، ياد دادن علم اسمأ به انسان بوده است؟ ب ـ لطفاً دربارة علم اسمأ كمي توضيح دهيد. ج ـ آيا همين كه حضرت آدمغ به اين علم نائل شدند كافي است و آيا اين علم در انسان، به صورت غريزي وجود دارد؟

اگر دين خدا يكي است، پس چرا يهوديها يا مسيحيها، دين خود را عوض كرده مسلمان ميشوند، يا دين اسلام را قبول ميكنند؟

نخستين درس پيامبران به بشر كدام است؟

  1. 790 از 4632