مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

من پيامبران را نديدهام و معجزة آنها را چيزي جز خرافات نميدانم و مردم را مانند دانشمندان قديمي ميدانم كه نظريه آنها اشتباه بوده است.

آيا احتمال دومي كه در تفسير نمونة جلد 9 صفحة 168 آمده، مبني بر اين كه بشارت رسولان، خبر از مأموريتشان دربارة قوم لوطغ است; به اين دليل كه در آيه بعد خبر از مأموريت دربارة قوم لوط آمده، رد نميشود؟ چون اگر بشارت آنها دربارة عذاب قوم لوط بود، دليلي دارد كه باز در آية بعدي كه دست به غذا نبردند، تأكيد كنند كه ما براي عذاب قوم لوط آمدهايم و يا اگر بشارت عذاب قوم لوط بود، پس چه دليلي براي اكراه حضرت ابراهيمغ وجود داشت، در حالي كه ميدانست براي عذاب لوط آمدهاند؟

آيا حضرت داوود زنده است؟

بعضي ميگويند سلمان فارسي كه پيش از اسلام زرتشتي بوده است، بر پيامبر تأثير گذاشته و عقايد زرتشت در قرآن هست، آيا قرآن به گفتة باطل اشارهاي كرده است؟

فرق دين اسلام و مسيحيت چيست؟

اصحاب حجر چه كساني هستند؟

توصيف قرآن دربارة كساني كه به دين مسيحيت و يهوديت گرويدهاند چيست؟

با توجه به اينكه هر كاري عاقبتي دارد، حضرت آدم و حوا گول شيطان را خوردند و از بهشت رانده شدند، در نتيجه انسان به دنيا آمد، بعضي گنهكار و برخي خوب شدند؟ آيا مقصرند يا خير؟

الف ـ لطفاً دربارة آية 102 بقره كه دربارة سحر و جادو در زمان حضرت سليماناست، توضيح دهيد. ب ـ سرانجام مردمي كه در آن زمان سحر و جادو انجام ميدادند چه شد؟ ج ـ آيا اين سحر و جادو در زمان حال هم وجود دارد؟

قتلي كه حضرت موسي در مورد مرد قبطي مرتكب شد، چه حكمي دارد؟ آيا بايد از اوليأدم تقاضاي عفو ميكرد يا خير؟

در آية 117 سورة مائده، از زبان حضرت عيسي ـ علي نبينا و آله و عليه السلام ـ چنين ميخوانيم: من به آنها چيزي نگفتم، مگر آن چه مرا به آن مأمور ساختي...; ...و تا آن زمان كه در ميان آنها بودم، مراقب و گواه آنان بودم، و هنگامي كه مرا از ميان آنها برگرفتي تو ـ خدا ـ خود مراقب آنها بودي...، حضرت عيسياين سخنان را در چه زماني به خداوند ميگويد؟ اگر در دنيا به پرسشهاي خداوند پاسخ ميدهد، پس چرا جملة فلما توفيتني كنت انت... به صورت ماضي آمده است، در حالي كه مناسب بود گفته شود: من تا زماني كه بودم و هستم، خود شاهد اعمال آنها هستم و بودم و بعد از من تو ناظر خواهي بود.

برهاني را كه حضرت يوسف ديد ـ كه در سورة يوسف آية 24 ذكر شده ـ چه بود؟

  1. 793 از 4632