مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در چه صورتي بر همه مردم جهان , لازم است كه از شريعت اسلام پيروي كنند ؟
دلايل قرآني بر جهاني و جاوداني بودن اسلام را بيان كنيد ؟
توضيح دهيد كه مجاز بودن اهل ذمه به عمل كردن به شريعت خودشان نيز دليل معذوربودن آنان از پذيرفتن شريعت اسلام نيست ؟
دنياي متغير با قوانين ثابت اسلام چگونه سازگار است ؟
هـرگاه اسلام ناسخ دينهاي ديگر است , چرا در برخي از آيات قرآن , هر يك از افرادو ملل جهان را اعـم از مـسـلـمان و يهودي و مسيحي و 000 در صورتي كه به خدا ايمان داشته باشد و عمل نيك انـجـام دهد , اهل نجات مي داند و مي گويد : براي چنين افرادي در روز رستاخيز ترس و اندوهي وجود ندارد , آيا مفاد اين نوع آيات اين نيست كه همه ملل جهان حتي پس از طلوع اسلام با شرايط ياد شده , اهل نجات مي باشند و هنوزهم شرايع آنها به قوت خود باقي است و از درجه اعتبار ساقط نشده اند ؟
اگر دعوت پيامبر جهان شمول بوده است پس چرا قرآن به زبان عربي نازل شده است ؟
قـرآن بـا صراحت مي گويد : دعوت اسلام و هدف آن دعوت به حيات و زندگي است مگرمردم , قبل از طلوع اسلام و دعوت قرآن , مرده بودند كه قرآن آنها را دعوت به حيات مي كند ؟
نحوة ولادت حضرت مهدي (عج) در روايات اسلامي چگونه است؟
پيامد عدول اصحاب پيامبر در موضوع خلافت از اصل« تعيين جانشين پيامبر توسط خداوند» چه بود؟
چرا طرح يك تئوري كامل و فراگير براي بيان انديشه ي اسلامي ضرورت دارد؟
چرا طرح معتدلي مي توان درباره ي جامعيت انديشه ي اسلامي ارايه نمود؟
آيا اسلام اعتقاد به نظريه تكامل موجودات دارد يا ثبات گونه ها؟
  1. 804 از 4632