مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دليل كامل بودن دين اسلام چيست؟

نظر فقهاي اسلام در مورد شطرنج چيست؟

در اوايل شكلگيري اسلام، در قسمتهاي فارسي زبان و ماوراءالنهر نماز را به زبان فارسي ميخواندند. اگر بپذيريم كه اين حكم، اجماع مجتهدان آن زمان است و اجماع جزء لوازم اجتهاد است، حالا چرا اين طور نيست؟

در برخي كتابها برخي از احكام اسلامي همانند ابوبكر و عثمان را مشروبخوار و گناهكار علني معرفي نمودهاند. آيا مردم آن زمان در صورت صحت اين ادعاها به قيام عليه آنها نپرداختند؟

اولين شهداي اسلام را نام ببريد.

در احكام فقهي اسلام شيوه حلال شدن كنيز چگونه بوده است؟

ايا حاكم اسلامي ميتواند موقتاً مجازات هايي ملايمتري وضع نمايد؟

آيا اين مجازات ها از منبع اسلامي (ائمه و آيات دريافت شده است؟

آيا قوانين مجازاتهاي اسلامي خشن نمينمايد، مثل قطع يد و سنگسار؟

چشم شوري و چشم زدن و راه مقابله با آن چيست؟ آيا اسلام اين مطلب را تأييد ميكند؟

نظر اسلام در رابطه با اعتماد به نفس چيست؟ آيا اگر انسان استعدادهاي خود را باور كند منافاتي با اعتماد به قدرت الهي دارد؟

اين كه در روايت آمده است هر كه فرياد مظلومي را بشنود و به او كمك نكند مسلمان نيست، با وجود اين همه فرياد فلسطينيان و عراقيها و ديگر مظلومان جهان آيا گناهي بر گردن ما است؟ چه كسي فرياد اينها را پاسخ ميدهد؟

  1. 811 از 4632