مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بعضي افراد به خانواده هاي معظم شهدا ميگويند اگر بچه هاي شما به جبهه نمي رفتند، گراني به وجود نمي آمد. خانوادة شهدا در پاسخ ميگويند: بچه هاي ما براي دفاع از اسلام و قرآن رفتند. اين مسئله چه حكمي دارد؟

تعريف صحيح روشنفكري ديني را بيان فرماييد.

تعرف جامع و مانع از دين به دست داده، و بفر ماييد: از منظر فلسفه دين، شريعت اسلام در چه حوزه هايي مدّعي رسالت و دخالت است؟

راجع به معاد جسماني و روحاني چند تئوري و انديشه در اسلام وجود دارد؟

اينجانب با مدرك ليسانس معارف الهي الهيات مشغول انجام وظيفه هستم. آيا مي توانم دروس حوزوي بخوانم و مدرك فوق ليسانس يا دكترا بگريم! اگر مي توانم،در كجا و با چه شرايطي؟

مي خواهم دربارة دين اهل حق شناخت كاملي داشته باشم. آيا اين دين از دين بزرگ اسلام جدا شده است، عقايد آنها چيست، اگر منحرف هستند، چرا در مملكت اسلامي ايران فعاليت دارند؟

احكام اسلام چند دسته اند و چند نوع احكام دارد؟ كدام يك از احكام اسلامي نسبي است و كدام يك مطلق؟ آن هايي كه نسبي هستند، به چه مفهومي هستندم يعني مفهوم نسبي بودن آن ها چيست؟ آيا نماز خواندن كه يك حكم واجب است و جزء واجبات است، حكم آن مطلق است؟ يعني انسان نماز را بايد هميشه و در هر شرايطي بخواند؟ پس در مورد زنان كه با شروع عادت ماهانه نماز خوانده نمي شود، چگونه اين حكم معناي هميشگي پيدا مي كند؟ اصلاً آناني كه احكام را نسبي مي دانند؛ يعني به دليل وجود استثناء خرده جويي ميكنند؟

اسلام دربارة سكوت و صبر چه احاديثي و مطالب اخلاقي دارد؟ آيا هميشه سكوت خوب است؟ آيا هميشه صبر در برابر مصائب ممدوح است؟ اگر جواب منفي است، پس آيا اخلاق نسبي است؟ يعني هيچ توصية اخلاقي، ثابت و محكم نيست و در زمان هاي مختلف متزلزل مي شود؟

منظور از اصل و فروع اخلاقي چيست؟ دستورهاي اخلاقي اسلام (حكمت ها و احاديث اخلاقي) بيان كننده اصول اخلاقي هستند يا فروع اخلاقي؟

من در كشورم به رستوراني كه به مديريت مسلمان ها اداره مي شود مي روم، در حالي كه يقين دارم كاركنان آنجا كافرند. غذا خوردن در آن مكان چه حكمي دارد؟

لطفاً در خصوص معناي ربا، موارد حلال و حرام بودن آن از ديدگاه آيات و روايات توضيح دهيد. همچنين بگوييد چرا علما در اين خصوص اختلاف نظر دارند و ديدگاه كدام يك از آن ها به واقع و اسلام نزديك تر است؟

آيا اين شايعات كه جنبش هاي اسلامي حماس، فتح و جهاد اسلامي مردمي نيستند، درست است؟ اگر دست است، به چه دليل و حقي آنان مردم غير نظامي اسرائيل را مي كشند؟ پس اسرائيلي ها هم حق دارند مردم غير نظامي را بكشند و اگر نيست، به چه دليل؟

  1. 818 از 4632