مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تهاجم غربي براي مسلمانان شامل چه مواردي در اسلام ميشود (در كل فرهنگ غرب؟

آيا كساني كه غير مسلمان هستند و يا ديني غير از اسلام دارند، مثل مسلمانها بهشت و جهنم دارند؟ اگر نه، پس چطور در برابر اعمال خود مجازات و يا پاداش ميگيرند؟

چرا ظرفي را كه سگ ليسيده خاك مالي ميكنند؟

چرا شراب با اين كه فوايدي دارد، حرام شده است؟

چرا از ميان تمام عبادتها بيش از همه به نماز تأكيد شده است؟

چرا بايد پنج نوبت نماز خواند؟

آيا افراد غير مسلمان كه در زندگي كارهاي خوب انجام دادهاند، به بهشت ميروند؟

اگر غير مسلمانان بخواهند به دين اسلام آشنا شوند، با چه راه هايي ميتوان اسلام را معرفي نمود؟

آثار و فلسفه نماز و عبادت چيست؟

حكم اسلام در مورد فرد و يا گروهي كه مدتي به مبارزه با دين پرداختهاند و پس از آن با آگاهي اسلام را شناخته و از كارهاي خود دست برداشته و توبه كردهاند چيست؟

آيا اين درست است كه اگر دين را عوض كنيم، حكم ما اعدام است، اگر پاسخ مثبت است، چرا؟ مگر اسلام دين جبر است كه بايد به زور آن را قبول كنيم؟!

فلسفه نماز چيست؟ چرا واجب شده است؟ اگر بايد تشكر از خدا كنيم، ميتوانيم از طريق ديگري تشكر كنيم.

  1. 825 از 4632