مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

درباره تساهل و تسامح:

الف) چگونگي شكلگيري آن در اروپاي قرون وسطي و مفهوم آن در آن زمان؟

ب) مقايسه اين از نگاه اروپاي آن زمان با نگاه كساني كه در كشور خودمان در حال حاضر از نظريه دفاع ميكنند؟

ج) نظر كلي اسلام و قرآن؟

چرا اختلاط زن و مرد جز در موارد كم از نظر اسلام ممنوع شده است؟

چرا انسانهاي مسلمان هنگام تولد گريان به دنيا ميآيند، ولي هنگام مرگ در كفن پيچيده ميشوند؟

چرا فرزند يك پدر و مادر مسلمان بايد به دين اسلام گرايش داشته باشد؟ چرا به او قدرت تصميمگيري درباره سرنوشت خود را نميدهند؟

چرا هنگامي كه يك فرد مسلمان از دين خود خارج شود و به دين ديگري گرايش پيدا كند، از نظر علماي دين اسلام مرتد ميباشد؟

چرا شيعه به صورت مطلق در ايران ميباشد و در بقيه كشورهاي اسلامي به صورت اقلي است؟

حكمت اين كه طلا براي مرد حرام شده است چيست؟

حكمت اين كه از تراشيدن ريش در اسلام نهي شده، غير از مسأله تعبد چيست؟

چه چيز وجود دين و شريعت را در عرصه زندگي انسان ضروري ميسازد؟

آيا به اجرا گذاشتن مهريه (گرفتن مهريه از شوهر) مورد تأييد اسلام است؟ آيا اين كار وسيلهاي براي امرار معاش و سودجويي عدهاي از خانمها نميشود؟

حكمت اين كه طلا براي مرد حرام شده چيست؟

در اسلام آمده است زن و مرد بر هم برتري ندارند، ولي در آيه 34 سوره نساء ميخوانيم الرجال قوامون علي النساء، در اين زمينه توضيح دهيد.

  1. 826 از 4632