مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله خامنه ای درباره تحقیق درباره اثبات خداوند
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره غسل جوانان
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره نماز خواندن در پارک
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره استفاده از شیستان برای آموزش جوانان
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره ضعیف بودن بنیه برای روزه گرفتن مادر
پاسخ آیت الله سیستانی درباره کوک نکردن ساعت جهت نماز
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره کوک نکردن ساعت جهت نماز
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره کوک نکردن ساعت جهت نماز
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره کوک نکردن ساعت برای نماز
پاسخ آیت الله سیستانی درباره ثلث زمین جهت ساختن مسجد
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره تورهای مسافرتی به اسرائیل
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره صاحبان برخی مشاغل
  1. 83 از 4632