مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله گرامی درباره خواندن نماز به زبان عربی
پاسخ آیت الله گرامی درباره استماع موسیقی غیرلهوی
پاسخ آیت الله گرامی درباره بی حجابی
پاسخ آیت الله گرامی درباره ازدواج
پاسخ آیت الله گرامی درباره فرق عارف مسلکان با صوفی مسلکان چیست ؟
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره عقد ازدواج از طریق تلفن
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره محرم و نامحرم
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره ذکر سجده
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره مسح
پاسخ آیت الله حکیم درباره خالکوبی اعضاء بدن
پاسخ آیت الله حکیم درباره ریختن قطره آب برپاها
پاسخ آیت الله حکیم درباره استدامه چیست؟
  1. 85 از 4632