مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا سگ در اسلام نجس محسوب مي شود, با اين كه حيوان باوفايي است و از مخلوقات خدا است و براي حفاظت خوب است ؟

خانمي هستم كه به خدا عشق مي ورزم و در ضمن به دانش آموزان يتيم و مستضعف توجه خاصي دارم و اهل مطالعهء كتب مذهبي ومقيد به آداب اسلامي هستم , اما چندي پيش ساعت 11شب هنگامي كه خوابيدم , وقتي كه چشم هايم را بستم ناگهان ديدم كه يك سياهي به طرفم مي آيد و مي گفت من مرگ هستم آمده ام جانت را بگيرم و آن چه به ذهنم مي آمداين بود كه فرصت هاي از دست رفته را مي ديدم و مردم در اطراف قبرم حلقه زده بودند و هيچ كس براي من اقدامي نمي كرد, آنان مي گفتند: , ولي بعد از چند لحظه از آن حالت خارج شدم و توانستم چشمانم را باز كنم و دوباره قدرت به بدنم بازگشت و تا 48ساعت حالت گيجي داشتم , از شما تقاضا دارم اين قضيهء مردنم را برايم تفسير كنيد.

در حال حاضر مهم ترين مركز اسلام كجا است و چرا؟

ـ 3 بنابر چه دلايلي , مسلمان ها بايد از مرگ بترسند و چرا نبايدبترسند؟

معناي لغوي واژهء نماز چيست و چه راه هايي براي جذب جوانان به نماز پيشنهاد مي كنيد؟

كتاب هايي كه در مورد نماز و عبادت رزمندگان اسلام است , چه نام دارد؟

نقش نماز در هويت يا بي مسلمان چيست ؟

خواندن نماز اول وقت چه فايده اي دارد؟

چرا عده اي از مسلمانان قرآن را سبك مي شمارند و به آن اهميت نمي دهند؟

مهم ترين نياز جامعهء اسلامي در عصر كنوني چيست ؟

اولين قاري و حافظ جهان اسلام چه كساني بودند؟

از ديدگاه اسلام , راه هاي فرو خوردن خشم و كنترل عصبانيت را توضيح دهيد.

  1. 854 از 4632