مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله حکیم درباره آب دستشویی
پاسخ آیت الله حکیم در باره پاک کردن با آب متصل به کروجاری
پاسخ آیت الله سیستانی درباره وقت شرعی نماز صبح
پاسخ آیت الله سیستانی درباره پنهان شدن قرص خورشید وافطار نمودن
پاسخ آیت الله سیستانی درباره شناختن نیمه شب
پاسخ آیت الله سیستانی درباره مقدار آب کر
پاسخ آیت الله سیستانی درباره آب کر
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره ازدواج در عده به خاطر جهل در حکم
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی شک در نماز صبح
پاسخ آیتت الله شبیری زنجانی صلحه رحم واجب
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره آمپـول زدن نامحرم
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره تخلف از وعده
  1. 86 از 4632