مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره قطع شدن نماز در جماعت
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نماز آيات
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره خوردن گوشت عقيقه
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره لقمه حرام
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره مصرف سيگار
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره آب کشیدن مخرج بول وغائط
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره آب باران درچه صورتی فرش یا لباس راپاک می کند
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره آب چشمه ها وچاهها
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره لوله کشی از مخزن در پشت بام
ژاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره آب لوله کشی شهری
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره استفاده از یارانه و پس انداز آتیه
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره مطالبه یارانه از شوهر
  1. 87 از 4632