مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا از نظر دين اسلام ديدن CD سيدي حرام است و گناه دارد؟

چرا با وجود نگاه برابر اسلام به همة نژادها، اعراب در قرآن مورد نكوهش قرار نگرفتهاند؟

آيا مقدرات موجودات همانند شبهاي قدر بعد از اسلام، بر پيامبران پيشين نيز نازل شده است؟ چگونه؟

اگر اسلام نبود چه ميشد؟

آيا براي مركز معارف، ميسر است كه فهرست كشف الآيات قرآن كريم را تهيه و ارسال نمايد؟

لطفاً خاطرهاي از رزمندگان اسلام دربارة قرآن ـ از كتاب فرهنگ جبهه ميتوان استفاده كرد ـ برايم بنويسيد; البته به جز خاطرة زير: من در دست دشمن اسير بودم. عراقيها به ما قرآن نميدادند; بنابراين، هر كس آيه يا حديثي حفظ بود، با انگشت روي خاك مينوشت، و ديگران ميخواندند. روزي به عراقيها گفتيم: ميخواهيم مسابقة واليبال بدهيم. عراقيها هم گفتند: به تيم برنده، قرآن ميدهيم. با شنيدن اين خبر، خوشحال شديم. تيم اردوگاه ما در مسابقه برنده شد و عراقيها به ما قرآن دادند، ولي با آمدن قرآن، هم شاد و هم غمگين شديم، زيرا از آثار تركشهايي كه در آن بود، فهميديم كه قرآن، متعلق به مسجد خرمشهر بوده است. (خاطره از رزمندة اسلام، محمد شهسواري)

لطفاً نكتههاي قرآني كه در مورد تبليغ دين مبين اسلام آمده است را بيان كنيد و مرا با فرستادن كتابها و مجلات، در راه تبليغ و نشر فرهنگ قرآن، ياري فرماييد.

پاسداري از كشور اسلام و دفاع از قرآن بر چه كساني واجب است؟

حكم زن و مردي كه در تلويزيون رو به روي هم قرار گرفته صحبت ميكنند، از نظر اسلام چيست؟

آيا از انساني كه در بيابانها و جنگلها زندگي ميكند و آگاهي از معارف ندارد در آخرت پرسش ميشود؟

چرا مركز فرهنگ و معارف قرآن، به پرسشهاي سياسي و فرهنگي توجهي ندارد. مصداق بارز آن عنوان تيتر سربرگ پرسش نامه است كه متناقض با فرمودة آيت اللّه مدرس است كه فرمود: سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ماست؟

براي آشنايي با قرآن و ورود به معارف آن، چه سير و روشي را بايد همراه دروس حوزوي داشت و از كجا بايد شروع كرد و چه مقدماتي را فراهم نمود؟ براي كسي كه ميخواهد در رشته تفسير و علوم قرآن تخصص پيدا كند، بايد چه ديدي نسبت به دروس خود داشته باشد؟ و نيز يك فرد عادي چه سير مطالعاتي را ميتواند برگزيند؟

  1. 872 از 4632