مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا نماز را ستون دين ناميدهاند؟

اگر يك فرد مسيحي بخواهد مسلمان شود، چه كاري بايد انجام دهد؟

آيا براي آشنايي هر چه بيشتر با علوم اسلامي امكانات و خدماتي وجود دارد؟

چرا هميشه نقل است: موسي به دين خود، عيسي به دين خود توضيح دهيد؟

لطفاً بفرماييد كه دوستي دختر با پسر از نظر اسلام چه حكمي دارد؟

هفدهمين سورة قرآن چه نام دارد؟ آيا در اين سوره توضيحي دربارة دين و اسلام داده شده است؟

طبق برخي روايات، صراط مستقيم اسلام است، و در سورة حمد، از خداوند ميخواهيم كه ما را به اين راه هدايت كند، آيا طلب هدايت مجدد تحصيل حاصل نميباشد؟

لطفاً نظر اسلام را در مورد خانوادهاي كه خانم خانه منزل راترك ميكند و شوهر به علت مهريه سنگين نميتواند وي را طلاق دهد، بيان كنيد؟

در آيه 24، سوره نسأ آمده كه زنان شوهردار بر شماحرام است مگر اين كه آنها را از اسارت مالك شدهايد; زيرا اسارت در حكم طلاق است. بر اين اساس الف) آيا زنان غير مسلمان منظور ميباشند، يا زنان مسلمان را نيز شامل ميشود؟

ب) آيا اين حكم در حال حاضر (در قرن حاضر) نيز پابرجاست؟ يعني اگر مسلماني زن كسي را به اسارت گرفت همسر او محسوب ميشود؟

منظور از آيه 62 سوره بقره چيست؟ آيا ستارهپرستان همه رستگارند؟ آيا همه مردم با هر ديني كه دارند و لا خوف عليهم هستند؟

آيا دوستي مسلمان با غير مسلمان گناه است؟

الف ـ اعتقاد به تثليث در ميان مسيحيان از چه زماني پديد آمد؟ ب ـ آيا همه فرقههاي مسيحي به تثليث معتقدند؟ ج ـ آيا آنان، مانند مسلمانان كه بر توحيد و يگانگي دلايل محكمي دارند، دلايلي آوردهاند؟ د ـ عقايد قوم يهود در اين باره چيست؟ آنان به وحدانيت خداوند معتقدند يا چندگانگي او؟

  1. 876 از 4632