مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

همة دين در چيست؟

گاهي بيديني در عمق وجودم رخنه ميكند و در همه چيز شك ميكنم; امّا پس از مدتي از اين حالت خارج ميشوم لطفاً بفرماييد آيا هنگام شك دچار گناه ميشوم؟

من ميگويم مسلمانم، چون از وقتي كه به دنيا آمدهام اين را به من فهماندهاند، اگر كسي از من دليل بخواهد چه بگويم؟

چرا بين مرد و زن حالت تساوي در اسلام وجود ندارد و حقوق زن در اسلام ضايع ميشود؟ براي مثال خون بهاي زن نصف خون بهاي مرد است؟ و اصلاً چه عدالتي در اسلام وجود دارد؟

فلسفة ذكر چيست؟

ما جوانان چگونه ميتوانيم پيرو اسلام باشيم و از توبه خود با ديدن رفتارهاي اطرافيان بازنگرديم؟

دين ما اسلام است و همة ما پيروي يك دين هستيم، پس چرا مراجع با هم اختلاف نظر دارند و احكام شرعي در رسالهها مختلف بيان شده است؟

لطفاً توجيه دقيق و دلايل اصلي عدم موضعگيري قاطع اسلام را در برابر مسئله بردهداري بيان كنيد؟

فردي كه ميخواهد پايههاي سست ديني خود را محكم نمايد، چگونه ميتواند از انحرافات اخلاقي دور باشد؟

ايمان به معناي گوناگوني در قرآن به كار رفته است، لطفاً در خصوص مخاطب اصلي در پيام قرآن به مؤمنان توضيح دهيد آيا گناهكاران از اهل اسلام نيز مشمول آن ميشود؟ (با توجه به تفاوت كه بين اسلام و ايمان و مراتب مختلف تعريف شده بين آن دو وجود دارد.)

در قرآن كريم، علت عذاب اقوام گذشته، نافرماني آنها بيان شده است; همان گونه كه ميدانيم بيشتر نافرماني آنها از روي جهالت بوده است، اما امروز كه نافرماني مردم از روي دانايي و عمدي ميباشد، به مراتب دهها و صدها برابر بيشتر است; آيادر اين صورت باز هم بلا فرود ميآيد؟ چگونه ميتوان تشخيص داد كه خرابي زلزله در فلان كشور مسلمان، قهر خداوند بوده است يا براي مثال به علت نامناسب بودن معماري و...؟

آيا امكان دارد انسان كم سواد از راه تزكية نفس به معارف قرآن دست پيدا كند؟ لطفاً توضيح دهيد.

  1. 879 از 4632