مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در چه مسائلي از نظر اسلام تجسس جايز نيست؟

اكنون با پيشرفت علم ژنتيك ميتوان با نمونهاي از مادة جنسي نر و ماده جنين توليد كرد; اين كار از نظر اسلام چه حكمي دارد؟

چرا بايد براي حفظ تفسير و سير در درياي علوم قرآني ما مسلمانان هزينه بپردازيم؟ چرا نبايد بين يادگيري درس مكتب و مذهبمان و دروس بيگانه از نظر تعليم و تعلّم فرق فاحشي نباشد؟

با توجه به اين جهتگيري قرآن كريم كه، همة انسانها امت واحدهاند، آيا تعبير به برادر ديني در مورد مسلمين با اين موضع قرآني، ناسازگار نيست؟

اگر اسلام با حاكميت موروثي مخالف است، پس چرا رهبري پيامبران و ائمه: موروثي بوده، با يكديگر پيوند عشيرگي و قبيله گي دارند؟

كشف برخي دستاوردهاي علمي مطابق با قرآن، در حالي كه قرآن 1400 سال پيش از آنها خبر داده بود تا آن جا كه برخي دانشمندان به خود جرأت داده و قرآن را صرفا علمي دانستهاند، در حالي كه آن مورد در قرآن به عنوان غيب خبر داده شده بود و ما مسلمانان معتقديم كه لايعلم الغيب الا الله آيا كشف آنها، جامعيت و معجزه بودن قرآن را زير سؤال ميبرد؟

تعريف روشن و مصداق امر، اهل، اصطبر و لانسئلك رزقاً را بيان كنيد و بگوييد كه آيه مذكور به پيامبراكرم9 اختصاص دارد يا شامل عموم مسلمانان ميشود؟

مختصات وويژگيهاي مترفين و مصرين بر حنث عظيم در سورة واقعه بر اساس آيات قرآن و روايات اسلامي كدام است؟ و بگوييد شاخص و مصداق فعلي در جامعه اسلامي است يا جامعه جهاني را نيز شامل ميشود؟

قرائت زنان در اوايل اسلام چگونه بوده است؟ آيا قرائت قرآن از همان اوايل، به گونة تحقيق از سوي زنان حرام شده است، با توجه به اين كه قرآن هر چه زيباتر قرائت شود، تأثير آن بيشتر خواهد بود؟

آيا منظور از نقطهگذاري قرآن به وسيلة چند نفر از مسلمانان، از جمله ابوالاسود دئلي، همان اعرابگذاري است؟ لطفاً در اينباره توضيح دهيد و هم چنين تاريخچهاي از زندگاني اين افراد را برايم بنويسيد.

با توجه به آن كه در روايات اسلامي گفته شده از دنيا براي آباداني آخرت استفاده كنيد و دنيا پلي به جهان آخرت است و... چرا براي دنيا ارزش قائل نشدهاند، در حالي كه همه چيز در دنيا ساخته ميشود اگر دنيا فاني و زودگذر است، چرا خدا انسان را از ابتدأ با اين دنيا آشنا كرد، ميتوانست دنيا را به او بشناساند، تا اگر او دوست داشت به دنيا بيايد و اگر نخواست نيايد، آيا انسان در اين زمينه اختيار كامل دارد؟

تعريف دقيق شهادت و شهيد از نظر شارع مقدس اسلام چيست؟

  1. 880 از 4632