مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به گذشت 23 سال از پيروزي انقلاب و با توجه به برقراري حكومت اسلامي چرا سطح فساد در جامعه نسبت به سال 1358 رو به افزايش مي باشد ؟

آيادرجامعه اسلامي كه ازافراد جامعه مالياتهاي شرعي دريافت مي شود دريافت مالياتهاي دولتي ضرورتي دارد يا نه ؟

فروع دين كه به ترتيب عنوان شده آيا اينها هركدام نسبت به ديگري اولويت دارند يعني د رطول همند يادرعرض همند؟

چرا اين همه تحقير زن از سوي اسلام ، ديني به اين عظمت وبزرگي وجامع تحقيراتي همچون اطاعت زن از مرد ! چرا در جامعه ما برتري مرد بر زن رواج يافته ؟ چه عاملي در طول تاريخ باعث شده كه زن كوچك شود و در واقع از طرف مرد مورد ظلم قرار گيرد . چرا در قرآن با وجودي كه برتري انسان را ايمان دانسته ولي كلماتي همچون زن كم خرد است بكار رفته ؟

چرا نمايش آقايان وخانمهاي نوازنده مسلمان به همراه ساز در حال نواختن از مصاديق فساد شناخته شده است ؟

با توجه به فراواني انواع ظلم و ستم هايي كه نسبت به مسلمانان و مظلوماندر سطح جهان و كشورهاي اسلامي مي شود و اينكه يك انسان مسلمان و شيعه نبايد در برابر اين بي عدالتي ها و ستم ها ساكت بنشيند چه وظيفه اي بر ما خواهد بود؟

چرا پسرها بايد با وجود بار شديد اقتصادي و بيكاري و يا كار با حقوق پايين كه بايد چرخ يك زندگي سخت و دشوار را بچرخانند بايدتقريباً حدود دو سال خود را هدر دهند،با اينكه اين دو سال هيچ نقشي در آينده پسرها ندارد و با بيبرنامگي هدر مي رود؟ با اينكه بنده اعتقاد به خدمت سربازي براي دفاع از كشور و دين راداشته و دارم ولي معتقد هستم بايد براي يك مدت كوتاه باشد.

آيا در مسلماني شخص اعتقاد به اصول دين داشتن كفايت مي كند، ولو هيچ فرعي از فروع دين را انحام ندهد؟ ويا بايد التزام عملي به فروع دين داشته باشد؟فروع دين چندتا است؟

1- آيا كسي كه به دادن خمس اعتقاد ندارد مسلمان است يا بگويد چون ماليات مي دهم خمس نبايد بدهم؟

2- بهترين ذكر كه انسان درموقع بيكاري بگويد چه چيزي است ؟

3- چه كنيم تا بتوانيم با صاحب خود ديدار داشته باشيم؟

اينهمه تبعيض وفساد ورشوه را چگونه مي توان درجامعه اسلامي حل كرد، ونقش جوانان دراين امر مهم چيست؟

چرا رهبر جامعه اسلامي درمقابل اينهمه فساد سكوت مي كند وحكم انقلابي دوباره نمي دهد؟

1- آيا همه انسانها آزاد نيستند اگر آزادند پس چرا مامجبوريم دين اسلام راقبول كنيم؟ چرا نمي توانيم وآزاد نيستيم، يهود وزردشتي راانتخاب كنيم؟

2- آيا عاشق بودن ونگاه كردن به كسي كه عاشق آن هستيم گناه است ياخير؟

  1. 887 از 4632