مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره عمل به استخاره
پاسخ آیت الله طباطبایی درباره رعایت کردن حجاب زنان
پاسخ آیت الله طباطبایی درباره سوره تحریم
پاسخ آیت الله طباطبایی درباره عدم امکان ازدواج جوانان
پاسخ آیت الله طباطبایی درباره تراشیدن ریش یا بلند گذاشتن ریش در بین جوانان وپیران
پاسخ آیت الله طباطبایی درباره جذب کردن جوانان به عرفانهای کاذب
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره جنس فروخته شده، پس گرفته نمی شود
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره منع همسر از استفاده از شبکه های مجازی
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره گریه کردن در نماز
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره رجوع در زوجیت
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره غسل با بدن خیس
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره احكام نگاه
  1. 89 از 4632